Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov

Ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in Domeniul Apei din Județul Brașov

In data de 25 aprilie a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost următoarele puncte:

1. Exprimrea acordului asociaților privind aderarea UAT Comuna Cața la ADIDAJBv
2. Aprobarea situatiilor financiare ADIDAJBV si a raportului cenzorului pentru anul 2023
3. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2023 si a descarcarii de gestiune a acestuia
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a planului de investitiipentru anul 2024
5. Alegerea Presedintelui ADIDAJBV pentru un nou mandat
6. Stabilirea indemnizației nete lunare pentru președintele asociației
7. Alegerea membrilor Consiliului Director
8. Stabilirea indemnizației nete lunare pentru membrii Consiliului Director
9. Stabilirea indemnizației nete lunare pentru secretarul ședințelor AGA ADIDAJBv, respectiv al ședințelor Consiliului Director
10. Contractarea unei firme de audit financiar în vederea realizării controlului financiar intern al Asociației
11. Stabilirea cotizației pentru UAT-uri membre ADIDAJBV
12. Actualizarea actului constitutiv și a statutului ADIDAJBV
13. Informare cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor CA a S.C. Compania Apa
14. Informare cu privire la contractarea unui expert independent in vederea asistării ADIDAJBV in procesul de selecție, respectiv in vederea completării comisiei selecție și nominalizare
15. Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov și a Scrisorii de asteptări
16. Constituirea comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov li a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
17. Diverse

17.1. Aprobarea studiului privind balanța apei și a măsurilor pentru reducerea pierderilor de apă în sistemul operat de Compania Apa Brașov pentru anul 2023, bilanțului apei pentru anul 2023, strategiei reducerilor pierderilor de apă, planului de investiții din surse proprii și resurse atrase pentru reducerea pierderilor de apă pentru perioada 2023-2027 și aprobarea cotei de pierderi pentru perioada 2023-2027.