Despre noi

In conformitate cu art. 10, alin. 1 din Legea 51/2006  privind serviciie comunitare de utilităţi publice, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov a fost constituită în anul 2007, în conformitate cu prevederile legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin asocierea Consiliului Județean Brașov cu Consiliul Local Brașov și cu alte 15 unități teritorial administrative – 5 din mediul urban și 10 din mediul rural.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov este o structură de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din Județul Brașov are statut de utilitate publică, de drept privat.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov este singurul partener al operatorului regional – Compania Apa Brașov S.A. – ca organ unic de decizie şi coordonare și exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADIDAJ prin statutul acesteia, în ceea ce privește:

  • Strategia generală;
  • Investiţiile;
  • Politica tarifară;
  • Guvernanță corporativă.

 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov prevede faptul că modalitatea de gestiune a serviciului este gestiunea delegată, care se realizează în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform legii, unui operator regional, al carui capital social este deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

Monitorizarea performanțelor este asigurată prin supervizarea Contractului de delegare de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov.

Asociația este organizată astfel:

  • Adunarea Generală a Asociaților (AGA),
  • Consiliul Director.